Przedszkole niepubliczne w Warszawie

Nie podajemy gotowej wiedzy!

W centrum naszych zainteresowania jest stworzenie takich sytuacji edukacyjnych, w których dzieci czynnie uczestniczą w realizacji zadań

Najlepsze wg nas to Metody aktywizujące!

pobudzają aktywność twórczą, motywują Malucha do podejmowania działań oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

przedszkole_03

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu podczas których:

przedszkole niepubliczne warszawa

Przeprowadzamy eksperymenty

prywatne przedszkole warszawa

Działania badawcze

zajęcia dydaktyczne w przedszkolu

Tropimy ciekawostki otaczającego nas świata

niepubliczne przedszkole Puchatek

Tworzymy ciekawe projekty

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu mają na celu bawić, uczyć i rozwijać. Stawiamy na rozwój kompetencji języka polskiego -dążenie do umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem- od najmłodszej grupy realizujemy program Glottodydaktyki. Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji matematycznych oraz logicznego myślenia.

Absolwent naszego przedszkola

Stwarzamy dzieciom możliwości maksymalnego rozwoju, w taki sposób, aby absolwent naszego przedszkola był przygotowany na kolejne etapy edukacji jako  młody, sprawny człowiek pełen poczucia odrębności i własnej wartości, z dużą wiedzą o otaczającym go świecie, kompetentny czytelniczo i matematycznie, otwarty na poszukiwanie wiedzy i wyrażanie jej. Opuszczając nasze prywatne przedszkole w Warszawie, dziecko jest chętne do aktywnego działania, wierzy we własne siły i możliwości, potrafi się dzielić przestrzenią z innymi osobami i nawiązuje bliskie, empatyczne relacje.

Wiemy, że...

Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione z pełnią możliwości rozwoju we wszystkich kierunkach.
Posiada potencjalną inteligencję, zadatki do twórczego rozwoju oraz duże umiejętności społeczne.

Dlatego też
Uczymy wielostronnie
realizując zadania z różnych
OBSZARÓW EDUKACJI 

 

Realizując ten obszar kształcenia nauczyciele starają się prowadzić zajęcia tak, aby prowokować dzieci do różnych form wypowiedzi . Codzienny kontakt z literaturą , wykorzystywanie plansz obrazkowych, zabawy tematyczne, badawcze, spacery i wycieczki  - to niektóre z metod  w przedszkolu prowadzące  do doskonalenia twórczych wypowiedzi, prawidłowych form i konstrukcji gramatycznych.

GLOTTODYDAKTYKA  są to cykle zajęć dla 3,4,5,6 latków.

Jest to nowatorska metoda autorstwa prof. Bronisława Rocławskiego , przygotowująca dzieci do nauki czytania, którą rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wiekowej.

Na zajęciach dzieci poznają litery na tle całego alfabetu, a zwracanie uwagi na różnice w kształcie liter powoduje, że dużo rzadziej są one przez dzieci mylone. Dzieci uczą się również  „wrażliwości ortograficznej” od samego początku poznawania przez nie liter – nauczyciel zwraca uwagę na różnice w zapisie i wymowie wyrazów.

Nauka polega na prowadzeniu zabaw i ćwiczeń prowadzących do opanowania analizy i syntezy fonemowej i jednoczesnemu biernemu poznawaniu liter.

Przygodę z nauką czytania zaczynamy od zabaw z wykorzystaniem klocków LOGO,  glottodywanika. W trakcie tych zabaw, dzieci uczą się wiązać kształt litery z głoską.

Równolegle prowadzone są ćwiczenia i zabawy uczące dziecko operowania głosem, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń ortofonicznych artykulacyjnych i słuchowych oraz ćwiczeń kształtujących orientację w przestrzeni.

Przygotowanie ręki do pisania oznacza wiele ćwiczeń już od najmłodszej grupy wiekowej.

ZYGZAKI

Jest to cykl zajęć dla dzieci 4, 5,6 latnich  , których celem jest usprawnianie małej i dużej motoryki oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa . Rozpoczynają je ćwiczenia w kreśleniu prostych  a następnie skomplikowanych wzorów graficznych, najpierw  na dużej , a później na małej przestrzeni.

 

 

EDUKACJA PRZEZ RUCH – jest to program autorstwa p. Doroty Dziamskiej . Są to  rytmiczne zabawy edukacyjne. Do rytmicznej manipulacji wykorzystywane są takie przedmioty jak : kredka, flamaster, piłka, nożyczki, taśma, które w rękach dziecka stają się narzędziami do przyjemnego poznawania i radości, a towarzyszy im muzyka , która wywołuje ruch i ma za zadanie dopełniać przeżycia emocjonalne.

Podczas zajęć ruch  jest zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką lub z niej wyprowadzony. Dzieci kreślą rytmicznie jedną ręką , drugą lub obiema naraz  - kreski, kropki, owale, fale, jodełki, zygzaki.  Zintegrowany ruch różnych części ciała prowadzi do powstania pracy plastycznej, który służy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć.

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE W PRZEDSZKOLU - raz w miesiącu gościmy w naszym przedszkolu  aktorów ze współpracujących z nami Agencji Teatralnych i Grup Artystycznych  , którzy zabierają nas w zaczarowany świat bajek poprzez prezentowane spektakle teatralne. Spektakle odbywają się cyklicznie 1 x  w miesiącu. 

ŁKO TEATRALNE

Jest to cykl zajęć  prowadzonych przez instruktora teatralnego w oparciu o autorski program w grupach 4,5,6 latków  1 x  w tygodniu.

Dzieci są wprowadzane w świat sztuki poprzez zabawy teatralne co przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Pojawiające się na warsztatach tematy i zabawy rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w warsztatach, Ćwiczą także umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi. Uczą koncentracji, rozładowują napięcia, uczą podejmowania wspólnych działań.

EDUKACJA TEATRALNA

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w cyklu edukacyjnym „Teatr okiem Guliwera”. Na cykl skałada się 6 lekcji.  Po obejrzeniu sześciu  spektakli poprzedzonych lekcją, każde dziecko otrzyma nagrodę oraz zostanie odznaczone orderem Wiernego Widza czyli młodego TEATROMANIAKA.

Edukacja Teatralna „ Guliwera” to pełne dowcipu i atrakcji lekcje prowadzone przez aktorów.
Dzieci krok po kroku uczą się jak zachować się w teatrze i powoli stają się świadomymi widzami Dzieci zdobywają ogólną wiedzę o teatrze, poznają techniki lalkowe, sposoby tworzenia lalki teatralnej , nietypowe lalki teatralne  oraz sposoby tworzenia spektaklu teatralnego.

WYJAZDY DO TEATRU na spektakle dla dzieci .

KONKURSY- udział w Przeglądach Małych Form Teatralnych  organizowanych przez Ośrodek Kultury Dzielnicy.

Chcemy się pochwalić naszymi osiągnięciami :

dwukrotnym I miejscem ! w Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez Ośrodek Kultury Dzielnicy Wola.

Edukację w tym zakresie rozpoczynamy od przyzwyczajania dzieci do mówienia o swoich emocjach i potrzebach.  Zajęcia przedszkolne zaplanowane są tak aby poprzez zabawy i ćwiczenia dzieci mogły dostrzec emocje, a także budowały poczucie własnej wartości , szacunku i akceptacji dla siebie i innych.

 

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

ZIPPI jest Patyczakiem. 

Jest to program przeznaczony dla 5-6 latków , który pomaga małym dzieciom doskonalić umiejętności radzenia sobie z codziennymi konfliktami i problemami. Opiera się na założeniu, że umiejętności nabyte w dzieciństwie będą pomocne w okresie dorastania i dorosłości. Program trwa pół roku , dzieci otrzymują DYPLOM PRZYJACIELA ZIPPIEGO

Dzieci uczą się o:

 • Uczuciach
 • Wypowiadaniu się i słuchaniu,
 • Przyjaźni,
 • Rozwiązywaniu problemów,
 • Zmianie i stracie,
 • Pomaganiu innym,
 • Radzeniu sobie w różnych sytuacjach
chlopiec-20

To edukacja mająca na celu budowanie poczucia więzi z innymi osobami i współuczestnictwo w społeczności bliższej i dalszej . 

Działania podejmowane przez przedszkole : 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Są to zajęcia mające na celu ułatwić dzieciom w przyszłości start w przedszkolu. Zajęcia te pomagają również w procesie uspołeczniania dzieci, a nade wszystko są zabawą, która uczy, bawi, wychowuje .

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- udział w akcji  „ SZLACHETNA PACZKA”

- pomoc opuszczonym zwierzętom ze Schroniska

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

- wycieczki do wybranych instytucji użyteczności publicznej   np. do Bibliotek, do Banku, Pocztę

- spotkania z przedstawicielami różnych profesji w przedszkolu 

Celem edukacji matematycznej w przedszkolu jest wspomaganie rozwoju umysłowego, polegające m.in. na orientacji w przestrzeni i czasie oraz rozumieniu pojęcia liczby, a także umiejętności liczenia, dodawania na zbiorach, mierzenia, klasyfikowania .

   „Dziecięca matematyka” to metoda prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej , która pomaga w realizacji edukacji matematycznej. Dzieci badają, poznają, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne, same odkrywają pojęcia matematyczne takie jak np.:” Jak długie są różne przedmioty? Czym dorośli mierzą długość? Jak przekształca się ciecz ? 

SZACHY – warsztaty mające na celu rozwój logicznego myślenia, kreatywności dzieci , podejmowania decyzji

Wycieczki, zabawy badawcze, proste eksperymenty – pokazują piękno , mądrość i różnorodności przyrody, kształtują „młodego przyrodnika” otwartego na obserwację , przyswajanie wiedzy ,  odpowiedzialność i szacunek dla przyrody. Nauczyciele prowadzą zajęcia tak, aby dzieci obserwując angażowały się wielozmysłowo i same dochodziły do własnych spostrzeżeń.  Dziecko jest partnerem nauczyciela , aktywnym odkrywcą i badaczem.

 „MAŁY PODRÓŻNIK „

Jest to cykl zajęć, które  odbywają się w grupie 4,5,6 latków.

 

 „Mały Podróżnik „ to podróż dookoła Świata , dzięki której dzieci dowiedzą się  co to jest Świat, kula ziemska, kontynenty, państwa , miasta, morza , oceany. 

Celem programu  jest  zaprzyjaźnienie się z mapą, globusem , rozbudzanie w dzieciach zainteresowań poznawczych. Przybliżeniu dzieciom kultury i zwyczajów panujących na różnych kontynentach, w wybranych państwach. Podczas zajęć dzieci poznają kontynenty i państwa z całym ich bogactwem

Nasze zabawy podróżnicze to wszelkiego rodzaju aktywności -  intelektualna, ruchowa, werbalna, muzyczna, plastyczna, społeczna.

Czeka nas wyśmienita zabawa w odkrywanie nowych miejsc. Może kiedyś , ktoś , zostanie sławnym podróżnikiem? ZATEM W DROGĘ!

 

  „A TO CIEKAWE” 

Jest to cykl zajęć, które odbywają  się w tygodniu w grupie 3 latków .

Celem tych zajęć jest badanie rzeczywistości , odkrywanie jej tajemnic w trakcie zabaw badawczych , Dzieci na przykład odgadują zawartości tajemniczych pudełek, rozpoznają i określają smaki, układają bajki zmyślanki, bawią się lusterkami, projektują różne wzory, dowiadują się jak zbudowane jest jajko – oto niektóre przykłady zabaw i zajęć. Czy to nie ciekawe?

 „DOŚWIADCZALSKI”

Jest to cykl zajęć, które odbywają  się w grupie 4 latków.

 Jego założeniem jest  odkrywanie tajemnic  służących wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek.

Dzieci będą działać, próbować, dotykać . Zastanawiać się na przykład „ dlaczego przedmioty spadają, co dzieje się z cukrem w herbacie, a co z kałużą, co można zrobić z kolorami, co to znaczy, że krtań drga”  itd., itp.

Zadaniem dzieci będzie sprawdzenie różnych hipotez. Nieważne czy odpowiedź jest prawidłowa czy nie, ale najważniejsze jest pobudzanie dzieci do myślenia i odkrywania. Dzieci uwielbiają odkrywać to, co nowe i nieznane. Eksperymenty oswoją je z nieznanymi dotąd zjawiskami, dostarczając jednocześnie dużo radości.

 

„PLANETA I JA „

Jest to cykl zajęć ,które  odbywają się w grupie 4,5,6 latków.

 

Przyjrzymy  się bliżej Planecie na której żyjemy – Ziemi, ale i też Kosmosowi , by zgłębić tajemnice otaczającego nas Wszechświata. 

Zajęcia rozpoczynają się od rozważań „Co to jest Wszechświat?” .

Dzieci wcielą się w role archeologów , będą  poznawać historię powstania Ziemi. Poznają świat  dinozaurów - pradawnych mieszkańców Ziemi,  Zdobędą wiedzę o bogactwach naturalnych Ziemi.

Następnie dzieci dowiedzą się co to jest Kosmos.  Będą poznawać planety, ich charakterystyczne cechy i  wygląd

„POMYSŁOWIEC „

Jest to cykl zajęć, które odbywają się 1 x  w tygodniu w grupie 3 latków .

POMYSŁOWIEC  to zabawy z substancjami płynnymi, półpłynnymi, żelowatymi, plastycznymi czy też sproszkowanymi. Tworząc, rozmazując, formując, przelewając, rozlewając, rozrywając, dzieci doskonale bawią się, nabierają wiary we własne siły, ćwiczą zmysły i nabywają różnych umiejętności.  Zajęcia te rozwijają fantazję, inicjatywę i pomysłowość dzieci.  Zajęcia stwarzają dzieciom duże możliwości eksperymentowania, dzieci dowiadują się, że substancje pod niektórymi względami zachowują się podobnie, a pod innymi różnią się bardzo. 

 „MŁODY NAUKOWIEC”

Jest to cykl zajęć, które  odbywają się 1 x w tygodniu w grupie  6 latków.   

Ich celem są eksperymenty przyrodnicze podczas których dzieci  będą odkrywać  wodę, powietrze, ogień , ziemię czyli  tajemnice drzemiące w  tych żywiołach .

Dzieci na przykład poznają właściwości fizyczne powietrza, zaznajomią się z fizycznymi skutkami ognia, odkryją zjawisko rozpuszczalności i braku rozpuszczalności, wzbogacą wiedzę o zjawiskach zachodzących w głębi ziemi i ich skutkach etc..

LEKCJA PRZYRODY NA ŻYWO -  to  WARSZTATY PRZYRODNICZE   z cyklu „MALI ODKRYWCY ZWIERZĄT „.

Jest to  pokaz żywych zwierząt ! Zajęcia odbywają się cyklicznie dla wszystkich grup wiekowych.

Podczas zajęć dzieci mogą:

 • Nakarmić egzotyczną jaszczurkę,
 • Dowiedzieć się czy jeż afrykański rzeczywiście ma kolce
 • Zaprzyjaźnić się z milutką szynszylą.

 

Firma format o swoich zajęciach :

„podczas zajęć będziemy mogli przekonać się czy agama brodata to jaszczurka, a może smok? Czy faktycznie jak się rozłości to staje na dwóch łapkach. Dowiemy się również kiedy szynszyla trzyma uszy w górze i dlaczego nie ma pazurków. Obalimy wiele mitów o jeżu pigmejskim, czy na pewno nosi jabłka na plecach, jakie smakołyki lubi najbardziej i o jakiej porze je swoje śniadanie.”

Nasze przedszkole rozwija wrażliwość estetyczną a także organizuje twórczą jak i odtwórczą działalność artystyczną dziecka poprzez następujące programy :

PLASTYKA

Jest to cykl zajęć, króre odbywają się 1 x w tygodniu w grupie 2,5 latków oraz 3 , 4, 5 , 6- latków.

Są to zajęcia , podczas  których stosujemy różne techniki plastyczne, a co najważniejsze liczy się inwencja twórcza dziecka. Zajęcia te służą rozwijaniu kreatywności u dzieci.

Zorganizowane i zainspirowane przez nauczyciela zajęcia stopniowo  wprowadzające  dzieci w pojęcia plastyczne , możliwe techniki, przybory i materiały  . Nasze dzieci mają stały dostęp do akcesoriów plastycznych, dzięki czemu mogą realizować własne pomysły i tworzyć według własnej inwencji .

 

CERAMIKA są to warsztaty artystyczne dla dzieci.

Jest to cykl zajęć prowadzonych przez instruktora – plastyka dla dzieci 4,5, 6 letnich.

Zajęcia te służą pobudzaniu ciekawości u dzieci, zainteresowań oraz wyobraźni. Wyzwalają kreatywne myślenie poprzez samodzielne szukanie rozwiązań.

Dzieci tworzą oryginalne przedmioty i dekoracje przy użyciu  atrakcyjnych materiałów twórczych : , glina, , pestki, nasiona , liście, kamyki, kwiaty, trawa, słoma, koronki, wstążki, sznurki , wełna i wiele , wiele innych . Techniki , przy użyciu , których dzieci tworzą swoje dzieła to między innymi  : budowanie z wałeczków, modelowanie z bryły, wycinanie form ażurowych, układanie mozaiki, płaskorzeźba .

 RYTMIKA

Zajęcia odbywają się cyklicznie  2 x w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych. 

Celem zajęć umuzykalniających jest kształtowanie poczucia rytmu, utrzymania równego tempa , dynamiki głosu .

Są to na przykład ćwiczenia i zagadki słuchowe, zabawy wysnute z treści piosenek, gry i zabawy muzyczne, ćwiczenia z określaniem wysokości dźwięku i kierunku linii melodycznej.

Dzieci uczą się piosenek , melodii, same tworzą akompaniament do piosenki . Poznają i grają na instrumentach muzycznych. Uczestniczą w zabawach ruchowych  przy akompaniamencie. Przygotowują inscenizacje na występy okolicznościowe ,  np. „Jasełka” ,  „Dzień Babci i Dziadka” , „Dzień Mamy i Taty”.

TANIEC TOWARZYSKI

Jest to cykl zajęć  prowadzone przez  instruktorkę tancerkę w grupach  3, 4,5,6 latków .  

Na zajęciach dzieci ucząc się tańczyć, rozwijają talenty. Uczą  się gracji. Poprawiają  sylwetkę, postawę. Niwelują  bariery w relacjach. Poprawiają kondycję. Zwalczają nieśmiałość. Udoskonalają precyzje ruchu. Wzbogaca ją o umiejętność zapamiętywania i naśladowania kroków.  Dzieci poznają podstawowe kroki i ruchy taneczne : samby , cha chy, polki,

Celem edukacji zdrowotnej w przedszkolu jest poznanie i zachęcenie do zdrowego stylu życia poprzez :   

-  codzienną aktywność ruchową w formie ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych,

- pobyt na świeżym powietrzu 

- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych

- realizację celowo zaplanowanych tematów ukierunkowanych na zdrowie i bezpieczeństwo ,np. „Dbamy o swoje zdrowie”,

- realizację innych tematów, np. „ Moje przedszkole, moi koledzy”/ bezpieczeństwo w Sali, na terenie przedszkolnym/

- sytuacje okolicznościowe

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW  CZYLI „Szpital Pluszaka”  - program edukacyjny prowadzony przez Grupę Ratowniczo - Medyczną „MEDICUS”

 

Program „Szpital pluszaka” ma za zadanie zapoznać dzieci z zasadami funkcjonowania służb ratowniczych, postępowania w sytuacji zagrożenia życia oraz wzywania pomocy. Zajęcia prowadzą  Instruktorzy ratownicy medyczni, ubrani w odblaskowe, świecące ubrania, mają za zadanie oswoić dzieci z widokiem ratowników, tak by w razie interwencji podczas nagłego zdarzenia przywoływane wspomnienia wywoływały pozytywne emocje zamiast strachu.

 Ratownikom towarzyszy wielki Miś, na którym uczestnicy mogą przećwiczyć wszystkie badania wykonywane w gabinecie lekarskim, by już nigdy dzieci w trakcie wizyty u lekarza nie odczuwały strachu. Do dyspozycji jest cała torba zabawkowych narzędzi medycznych oraz te prawdziwe - realistyczne.

Kolejną atrakcją, jest fantom dziecka, na którym każdy z uczestników może przećwiczyć udrażnianie dróg oddechowych.

 

ZABAWY RUCHOWE

Jest to cykl zajęć prowadzonych w grupie 3,4,5, Latków

Są to zabawy ruchowe kształtujące małą motorykę oraz prawidłową postawę dziecka .

Są to  zabawy z użyciem chusty animacyjnej, tunelu oraz innego sprzętu sportowego jak również opowieści ruchowe. Dzieci uczestniczą w nich z wielkim entuzjazmem. 

Efekty zabaw :

Dzieci :

 • uczą się przekraczać przeszkody, zachowywać równowagę,
 • zaspakajają potrzebę bycia obdarzonym uwagą,
 • przezwyciężają nieśmiałość,
 • uczą się odróżniać i zapamiętywać polecenia,
 • poruszać zgodnie z rytmem
 • uczą się radzić sobie z przegraną.

Zajęcia są prowadzone w 3,4,5 latkach  w oparciu o :   „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy” Klanza,  ”Mali sportowcy. Zajęcia ruchowe dla przedszkolaków” wydawnictwa Raabe./

FUNNY JUDO

To cykl zajęć  ruchowych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora . Dzieci zdobywają sprawność szybkiej reakcji, bezpiecznego upadania. Uczą się podstawowych elementów judo. Na zajęciach jest stosowany rytuał rozpoczęcia i zakończenia treningu.

Zajęcia  dla dzieci kipiących energią.  Dużo ruchu, zdobywanie umiejętności  bezpiecznego upadania. Wspaniała zabawa!!! 

Celem edukacji zdrowotnej w przedszkolu jest poznanie i zachęcenie do zdrowego stylu życia poprzez :   

-  codzienną aktywność ruchową w formie ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych,

- pobyt na świeżym powietrzu 

- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych

- realizację celowo zaplanowanych tematów ukierunkowanych na zdrowie i bezpieczeństwo ,np. „Dbamy o swoje zdrowie”,

- realizację innych tematów, np. „ Moje przedszkole, moi koledzy”/ bezpieczeństwo w Sali, na terenie przedszkolnym/

- sytuacje okolicznościowe

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW  CZYLI „Szpital Pluszaka”  - program edukacyjny prowadzony przez Grupę Ratowniczo - Medyczną „MEDICUS”

 

Program „Szpital pluszaka” ma za zadanie zapoznać dzieci z zasadami funkcjonowania służb ratowniczych, postępowania w sytuacji zagrożenia życia oraz wzywania pomocy. Zajęcia prowadzą  Instruktorzy ratownicy medyczni, ubrani w odblaskowe, świecące ubrania, mają za zadanie oswoić dzieci z widokiem ratowników, tak by w razie interwencji podczas nagłego zdarzenia przywoływane wspomnienia wywoływały pozytywne emocje zamiast strachu.

 Ratownikom towarzyszy wielki Miś, na którym uczestnicy mogą przećwiczyć wszystkie badania wykonywane w gabinecie lekarskim, by już nigdy dzieci w trakcie wizyty u lekarza nie odczuwały strachu. Do dyspozycji jest cała torba zabawkowych narzędzi medycznych oraz te prawdziwe - realistyczne.

Kolejną atrakcją, jest fantom dziecka, na którym każdy z uczestników może przećwiczyć udrażnianie dróg oddechowych.

 

ZABAWY RUCHOWE

Jest to cykl zajęć prowadzonych w grupie 3,4,5, Latków

Są to zabawy ruchowe kształtujące małą motorykę oraz prawidłową postawę dziecka .

Są to  zabawy z użyciem chusty animacyjnej, tunelu oraz innego sprzętu sportowego jak również opowieści ruchowe. Dzieci uczestniczą w nich z wielkim entuzjazmem. 

Efekty zabaw :

Dzieci :

 • uczą się przekraczać przeszkody, zachowywać równowagę,
 • zaspakajają potrzebę bycia obdarzonym uwagą,
 • przezwyciężają nieśmiałość,
 • uczą się odróżniać i zapamiętywać polecenia,
 • poruszać zgodnie z rytmem
 • uczą się radzić sobie z przegraną.

Zajęcia są prowadzone w 3,4,5 latkach  w oparciu o :   „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy” Klanza,  ”Mali sportowcy. Zajęcia ruchowe dla przedszkolaków” wydawnictwa Raabe./

FUNNY JUDO

To cykl zajęć  ruchowych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora . Dzieci zdobywają sprawność szybkiej reakcji, bezpiecznego upadania. Uczą się podstawowych elementów judo. Na zajęciach jest stosowany rytuał rozpoczęcia i zakończenia treningu.

Zajęcia  dla dzieci kipiących energią.  Dużo ruchu, zdobywanie umiejętności  bezpiecznego upadania. Wspaniała zabawa!!! 

kisspng-england-flag-of-the-united-kingdom-english-british-5b05509c5a3b15.4200234015270749723696

Język angielski

Edukacja anglojęzyczna - jak nauczamy?

Metoda immersji

W naszym przedszkolu wiemy, jak ważna jest nauka angielskiego. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie znaleźli optymalnej metody nauki języka dostosowanej do Maluchów. Dzięki temu wszystkie zajęcia dydaktyczne w przedszkolu Puchatek przebiegają w pozytywnej i miłej atmosferze. Sprawia to, że nasi podopieczni każdego bardzo chętnie odwiedzają naszą placówkę.

jezyk_ang_03

Ze wszystkich metod wybraliśmy IMMERSJĘ JĘZYKOWĄ, która polega na stosowaniu języka w codziennych aktywnościach.

Dzięki lektorowi, który mówi tylko w języku angielskim, dzieci obcują z językiem obcym w naturalnych , CODZIENNYCH sytuacjach – podczas spacerów, pobytu na placu zabaw, swobodnych zabawach czy przy spożywaniu posiłków. W ten sposób  mali uczniowie przyswajają słowa i zwroty, w bardzo naturalny, intuicyjny sposób. 

najwyższe standardy realizujemy autorski program nauki, przygotowany przez doświadczonego metodyka, pasjonatkę nauczycielkę .

Program realizowany jest poprzez zabawę, z dużą dawką teatralizacji i muzyki popkulturowej. Sztampowa „pamięciówka” nie wchodzi w grę !

W naszym programie wykorzystaliśmy metodę TRP (Total Physical Response), który szczególną uwagę zwraca na ruch i prace całym ciałem. Realizowane projekty takie jak: Quiz Show lub Book Club pozwalają dzieciom na rozbudzenie kreatywnej ciekawości i wcielenie się w postacie ze znanych bajek czy teleturniejów.

Experiments are fun

to ciekawym  blok zajęciowy  prowadzony w oparciu o metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), która polega na wdrażaniu wiedzy o charakterze ogólnym i praktycznym za pomocą języka angielskiego. Przedszkolaki na zajęciach odkrywają , eksperymentują , nazywają , eksplodują okrzykami zdziwienia w języku angielskim !

Z relacji rodziców wiemy, że nasze Maluszki potrafią zaskakiwać swobodą porozumiewania się w języku angielskim podczas zagranicznych podróży, podśpiewują radiowe przeboje.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

przedszkole prywatne Puchatek

Rytmika

nauka angielskiego w przedszkolu

Codzienny język angielski

kółko teatralne

Kółko teatralne

warsztaty z psychologiem

Warsztaty tus z psychologiem ”Przygody z miminkami„

młody naukowiec

Młody naukowiec

angielski w przedszkolu

Mały podróżnik

eko przyjaciele przyrody

Eko przyjaciele przyrody

nauka w przedszkolu

Zygzaki

warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

nauka czytania i pisania w przedszkolu

...i inne zabawy 

Zajęcia fakultatywne do wyboru

zajęcia fakultatywne w przedszkolu

Funny Judo

ceramika w przedszkolu

Ceramika

rytmika w przedszkolu

Taniec

lego robotyka

Lego Robotyka

szachy w przedszkolu

Szachy

experiments are fun

Experiments Are Fun

wycieczki w przedszkolu

Wycieczki

warsztaty poznawcze

Warsztaty poznawcze

foto011

Pełen pakiet opiekuńczy

Pełen pakiet edukacyjny

Latawiec
Pełen pakiet opiekuńczy
 • Pracujemy przez cały rok ( z wyjątkiem dni określonych w Zasadach przedszkola na dany rok)
 • Oferujemy opiekę dzienną w godzinach od 7.00 do 18.00,
 • Zapewniamy cztery świeże, smaczne i zdrowe posiłki w ciągu dnia (uwzględniamy indywidualne potrzeby przedszkolaków i specjalne menu dla alergików według medycznych wskazań),
 • Grupy dzieci podzielone są ze względu na wiek:Przyjmujemy dzieci od 20 m-ca życia i zapewniamy kontynuację edukacji do 7 r. ż.,
 • Gwarantujemy bogaty program atrakcji i wydarzeń w pełni angażujący dzieci,
 • Zapewniamy opiekę i nadzór logopedy oraz psychologa przedszkolnego w ramach indywidualnych potrzeb,
 • Organizujemy przemyślany plan adaptacji
 • Współpracujemy z higienistką, dzięki której realizowany jest przemyślany plan unikania i rozprzestrzeniania się chorób. Stosujemy urządzenia oczyszczające powietrze w salach, dostarczając dzieciom najlepszą jakość,
 • Zapewniamy pełne bezpieczeństwo pobytu na terenie placówki przedszkolnej.
Pełen pakiet edukacyjny
 • Realizujemy autorskie oraz sprawdzone na całym świecie programy edukacyjne, które mają na celu wielostronne wsparcie rozwoju dziecka. Nasz program nauczania zapewnia pewny start podczas kolejnych etapów edukacji,
 • Stawiamy na rozwój kompetencji języka polskiego (dążenie do umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem),
 • Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji matematycznych oraz logicznego myślenia,
 • Edukacja anglojęzyczna na najwyższym poziomie
 • Oferujemy szeroki zakres ZAJĘĆ DODATKOWYCH
 • Organizujemy wycieczki poza przedszkole piesze i wyjazdowe
foto018

Mamy świadomość, że Rodzice, wybierając nasze przedszkole niepubliczne, obdarzają nas wielkim zaufaniem.

Zapisując swoje pociechy, powierzają nam swój największy skarb - i tak też Dzieci w „Puchatku” są przez wszystkich traktowane.

Drogi Rodzicu, zapraszamy!

Przyjdź, poznaj nas, nasze przedszkole, zobacz jak pracujemy z dziećmi.

sloneczko

Zapisz swoje dziecko
  Przedszkole "Puchatek " ma status Przedszkola Niepublicznego, pozostającego pod nadzorem Kuratorium Oświaty na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 163/PN/06 prowadzonej przez Biuro Edukacji w Urzędzie Miasta st. Warszawy.